Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Kabelbränder

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Kabelbränder

  I detta ämne samlas dokument och rapporter som behandlar bränder med kablar.
  Senast ändrad av QC-Lund; 2017-12-19, 09:54.

 • #2
  Kabelbrandssimulering i Fire Dynamics Simulator (FDS) med lagrangianska partiklar

  Författare: Peter Persson

  Sammanfattning:
  I denna rapport har det studerats om kabelbränder går att simulera i Fire Dynamic Simulator (FDS) på ett verklighetstroget sätt med hjälp av submodellen Lagrangianska partiklar. Från kabelbrandsstudien Cable Heat Release, Ignition and Spread in Tray Installations During Fire (CHRISTIFIRE) (U.S.NRC. 2013. CHRISTIFIRE (NUREG/CR-7010), vol. 2) har ett fullskaligt korridorförsök använts som referens. Detta försök bestod av en 7,3 m lång, 2,3 m bred och 2,4 m hög korridor med tre nivåer av kabelstegar längs ena väggen. Dessa antändes med en propanbrännare med effekten 40 kW som placerades 20 cm under den lägsta kabelstegen och 40 cm från korridorens ena öppning.
  Detta försök återskapades i FDS och kablarna byggdes upp av cylindriska lagrangianska partiklar med materialegenskaper från den i försöket använda kabeln. En förenklad brandspridningsmodell användes där varje kabelpartikel gavs en heat release rate per unit area (HRRPUA), en antändningstemperatur och en brinntid. Värden på antändningstemperatur och HRRPUA togs från småskaliga försök med pyrolysis combustion flow calorimeter (PCFC) och konkalorimeter som även genomfördes inom ramen för CHRISTIFIRE. Brinntiden beräknades för hand med hjälp av data från dessa försök och information om mängd brännbart material på kabeln. Tre olika modeller av kabelpartiklar testades för att undersöka vilken som gav det mest verklighetstrogna resultatet.
  Känslighetsanalyser genomfördes med avseende på parametrarna HRRPUA, brinntid, antändningstemperatur och cellstorlek. För att utvärdera resultatet av simuleringarna har de jämförts med HRR-kurvan från referensförsöket i CHRISTIFIRE samt mot de αt2-bränder som anges i Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BBRAD3). De αt2-bränder som anges i BBRAD3 skall användas vid analytisk verifiering av boverkets byggregler men används ofta i fler sammanhang då de anses beprövade. Vid den typ av kabelbränder som undersöks i denna studie ger de dock brandkurvor som är mycket konservativa, dvs. har hög marginal, både i tillväxt och maximal HRR. Med ett brandförlopp som är orimligt konservativt riskerar hela simuleringen och analysen av denna att förlora sin trovärdighet.
  Resultatet av denna studie visar att för det fall som studerats ger modellen med lagrangianska partiklar en HRR-kurva som är mycket lik den från U.S.NRC:s fullskaleförsök och avsevärt mycket mer träffsäker än αt2-bränderna.

  Nyckelord: Fire dynamics simulator FDS kabelbrand kabelbränder Lagrangian particles lagrangianska partiklar kabelbrandssimulering CHRISTIFIRE
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

  Kommentera


  • #3
   Behovet av sprinklerskydd ovan undertak med hänsyn till kablars brandklassificering - 2015

   Det är idag vanligt att kablar förläggs på kabelstegar ovan täta undertak på exempelvis kontor. Med detta följer olika regler och krav för hur ett aktivt släcksystem som sprinkler ska installeras, där sprinklersystem är installerat i byggnaden. Dessa krav ställs bland annat av Boverkets byggregler, BBR21. Frågeställningarna för detta arbete är vilka antändningsrisker som kan leda till brand i kabelstegar ovan undertak samt hur kabelklasserna påverkar behovet av att förse kabelstegarna ovan undertak med sprinklerskydd.

   Författarna utför en litteraturstudie där tidigare studier om kablars egenskaper vid brand jämförs och analyseras utifrån bland annat effektutveckling och skadad kabellängd på grund av brandspridning i dessa.

   Syftet med rapporten är att analysera behovet av sprinklerskydd ovan undertak med hänsyn till kablars brandklassificering.

   Rapporten är ett examensarbete skrivet av Nerma Hajić och Emilia Åkesson vid LTH.

   Nyckelord: kablar brandklassificering B2ca Cca Dca sprinkler BBR 21 överbelastning överledning kortslutning glappkontakt NFPA 13 SBF 120:7 skadad kabellängd FIPEC Europeiska Kommissionen
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
   Senast ändrad av QC-Lund; 2017-10-29, 13:47.

   Kommentera


   • #4
    Simulering av kabelbränder i sekundära säkerhetssystem med CFD-koden SMAFS - 2005

    Bakgrunden till detta projektarbete är ett internationellt samarbete beträffande brandsäkerhet på kärnkraftverk, där fokuseringen ligger på bränder i kabelstegar till sekundära säkerhetssystem. Syftet med detta projektarbete är att använda CFD-koden SMAFS (Smoke Movement And Flame Spread) på ett antal fiktiva scenarier gällande dessa brandrisker. Syftet har även varit att jämföra de resultat som simuleringarna i SMAFS genererat med resultaten från de fält- och zonmodeller som ingick i det internationella samarbetet. Målet med detta arbete är att undersöka om slutsatser kan dras ur jämförelsen mellan SMAFS och de övriga fält- och zonmodellerna. Med utgång från de förutbestämda scenarierna från det internationella samarbetet har samma scenarier simulerats i SMAFS.

    Rapporten är skriven av Anders Jonsson och Johan Malmqvist vid LTH

    Nyckelord: Kabelbränder kabelstege CFD-koder SMAFS pre-processor solver CFD-modeller turbulens strålning
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

    Kommentera


    • #5
     Determination of design fires for cables - 2016

     FIPECMATCH is a cloud computing software for matching the new HRR small-scale cable test to the HRR small-scale cable test of FIPEC’s database. This package works by setting up two HRR filters, which would be able to select the most similar HRR pattern stored in the FIPEC’s database. This thesis writing will discuss the filter process in details together with the running results. The advantage of this work is aimed for exploitation the variety of FIPEC’s database to be the reference resource. The HRR of cable testing in full-scale would be achieved by the HRR of small-scale cable test by means of HRR comparison and matching rather than mathematical correlations.

     Författare: Sompoom Soontara
     Nyckelord: FIPEC, FIPECMATCH, Similarity, Matching, Mismatching, Heat release rate curve and Comparison, kablar, cables.
     Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

     Kommentera


     • #6
      Identification and characterization of design fires to be used in performance-based fire design of CERN facilities

      Denna avhandling syftar till att karakterisera och få bättre förståelse för det potentiella brandbeteendet hos de vanligaste brännbara föremål som finns i CERNs partikelaccelerator anläggning. Den andra delen av avhandlingen ägnar sig åt att utforska testtekniker som är lämpliga för CERNs behov med målet att karakterisera rök producerad av de vanligaste kablarna och isolerande oljorna som används vid CERNs partikelaccelerator anläggning.

      Rapporten är ett examensarbete skrivet av Darko Perovic vid LTH.

      Sökord/Keywords: CERN, kabelbränder, kabelbrand, elskåp, isolerande oljor, partikelaccelerator, brandbeteende, electronic cabinets,
      Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

      Kommentera

      Working...
      X