Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Brandinspektionens cirkulär 1944 -

Kollapsa
Detta är ett fastnålat ämne.
X
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Brandinspektionens cirkulär 1944 -

  I detta ämne samlas cirkulär utgivna av Statens brandinspektion. De är sorterade i nummerordning. Cirkulären finns också sorterade ämnesvis här >>>

  Nyckelord: cirkulär brandinspektionen myndighetscirkulär
  Senast ändrad av PO; 2016-11-02, 07:58.

 • #2
  1 - Maximitaxa för ersättning av eldsläckningskostnader, 1945

  Ny brandlagstiftning 1944 fastställde att kommunerna skulle hjälpa varandra i händelse av stora bränder. För att undvika att någon kommun skodde sig på detta fastställde brandinspektionen 1945 en maxtaxa vad olika saker fick kosta vid denna typ av samverkan.
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
  Senast ändrad av PO; 2014-11-10, 14:15.

  Kommentera


  • #3
   2 - Vattenförsörjning för brandsläckning, 1945

   Brandinspektionens cirkulär med anvisningar angående vattenförsörjning för brandsläckningsändamål innehåller dimensioneringsregler för brandvatten. Både i form av brandposter och branddammar men även andra typer av vattenförsörjningsåtgärder.
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
   Senast ändrad av PO; 2014-11-10, 14:15.

   Kommentera


   • #4
    3 - Angående brandförsvarsförbund, 1945

    Brandinspektionens cirkulär nummer 3 angående brandförsvarsförbund förklarar tänket i Brandlagen från 1944 om brandförsvarsförbund och innehåller även ett exempel på en förbundsordning.
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
    Senast ändrad av PO; 2014-11-10, 14:16.

    Kommentera


    • #5
     4 - Angående mindre brandstationer, 1945

     Brandinspektionens cirkulär nummer 4 angående planläggning av mindre brandstationer innehåller många olika exempel på vad en mindre brandstation bör innehålla och hur de kan utformas.
     Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
     Senast ändrad av PO; 2014-11-10, 14:17.

     Kommentera


     • #6
      5 - Om släckningsavtal, 1945

      Brandinspektionens cirkulär nummer 5 handlar om släckningsavtal mellan kommuner och mellan kommuner och frivilliga brandkårer. Förutom en förklaring på hur lagstiftningen från 1944 är tänkt att fungera innehåller cirkuläret förslag på avtal mellan två kommuner och mellan en kommun och en frivillig brandkår.
      Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
      Senast ändrad av PO; 2014-11-10, 14:17.

      Kommentera


      • #7
       7 - Oljeeldningsanläggningar för bostadsfastigheter, 1947

       Brandinspektionens cirkulär från 1947 med Sprängämnesinspektionens anvisningar 39:2/1947 angående oljeeldningsanläggningar för fastighetsuppvärmning, speciellt bostadshus. Den handlar om:
       - placering av cisterner
       - Utförande av cisterner och rörledningar
       - Brännare och säkerhetsorgan
       - Uppvärmning av olja
       - Skötselanvisningar
       Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
       Senast ändrad av PO; 2014-11-10, 14:18.

       Kommentera


       • #8
        8 - Ersättning vid brandsläckning, 1947

        Brandinspektionens cirkulär från 1947 om ersättning för verksamhet vid brandsläckning m.m. handlar om att även skogsbränder ersättningsmässigt ska hanteras på samma sätt som andra bränder och att skogsbrandfogden är att jämställa med en kommunal brandchef.
        Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
        Senast ändrad av PO; 2014-11-10, 14:19.

        Kommentera


        • #9
         9 - Oljeeldningsanläggningar för industriändamål, 1947

         Brandinspektionens cirkulär från 1947 med Sprängämnesinspektionens anvisningar nr 50/1947 angående oljeeldningsanläggningar för industriändamål.

         I innehållet finns bland annat:
         - placering av cisterner
         - utförande av cisterner och rörledningar
         - brännare och säkerhetsorgan
         Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
         Senast ändrad av PO; 2014-11-10, 14:20.

         Kommentera


         • #10
          10 - Förteckning över godkända oljeeldningsaggregat, 1948

          Brandinspektionens cirkulär från 1948 med en förteckning över godkända oljeeldningsaggregat.
          Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
          Senast ändrad av PO; 2014-11-10, 14:20.

          Kommentera


          • #11
           6 - Anordningar för brandalarmering, 1949

           Brandinspektionens meddelande från 1949 med anvisningar angående anordningar för brandalarmering i städer och därmed jämförliga samhällen.

           Anvisningarna innehåller bland annat:
           - ingående alarmering
           - utgående alarmering
           - brandlarmanläggningens tekniska utformning
           - brandtelegraf
           - membransändare
           - telefonapparater som brandskåp
           Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
           Senast ändrad av PO; 2014-11-10, 14:21.

           Kommentera


           • #12
            11 - Brandkårernas räddningslinor, 1949

            I det bifogade cirkuläret angående brandkårernas räddningslinor från 1949 skriver riksbrandinspektören så här i inledningen:

            "Det har vid upprepade tillfällen förekommit, att brandmän under pågående övningar med räddningslinor av olika anledningar störtat till marken samt därvid antingen ljutit döden eller erhållit skador av olika slag. För att minska riskerna härför, är det nödvändigt att räddningslina före användning undergår en ur teknisk synpunkt tillfredsställande provning för att man därigenom må försäkra sig om att materielen är i sådant skick, att den är i stånd att motstå de påfrestningar, för vilken den utsättes.

            Riksbrandinspektören har, i avsikt att i möjligaste mån söka undvika dylika olyckshändelser, ansett det påkallat att i anvisningsform meddela vissa synpunkter i sistnämnda hänseenden. Anvisningarna, vilka utarbetats i samråd med Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen, vilja sålunda tjäna till ledning dels då det gäller att bedöma olika slag av material för räddningslinor, vilket kan vara av värde bland annat vid inköp, dels ifråga om olika former av provningsförfarande, dels ock vid förvaring och underhåll."
            Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
            Senast ändrad av PO; 2014-11-10, 14:21.

            Kommentera


            • #13
             14 - Brandförsvarets anordnande efter ny kommunindelning, 1951

             Brandinspektionens cirkulär angående brandförsvarets anordnande efter ny kommunindelning. Så här skriver riksbrandinspektören om anvisningarna:

             "Den 1 januari 1952 träder en ny kommunindelning i kraft. På många håll kommer den att medföra avsevärda förändringar ifråga om kommunernas storlek. Små kommuner komma att sammanslås till större enheter för att därigenom skapa ett bättre ekonomiskt underlag för ordnande av nödvändiga kommunala angelägenheter. Sålunda kommer bl. a. möjligheterna att erhålla ett effektivare brandförsvar att ökas i betydande utsträckning.

             Brandlagens och brandstadgans föreskrifter rörande brandförsvaret har i många kommuner på grund av kommunernas små ekonomiska resurser icke kunnat beaktas i den omfattning som i och för sig varit önskvärd. Det har på många håll befunnits lämpligt att avvakta den nya kommunindelningens genomförande för att på ett fullt betryggande sätt kunna ordna brandförsvaret.

             De kommunala myndigheterna i storkommunerna komma emellertid säkerligen att utöver de spörsmål som beröra brandförsvaret ställas inför många andra problem, som i föreliggande sammanhang kräva sin lösning. Brandförsvarets målsmän, brandstyrelser, brandchefer m. fl. torde därför icke få någon lätt uppgift, då det gäller att få sina särskilda önskemål tillgodosedda. Men det gäller för dem att bevaka brandförsvarets berättigade krav, så att brandlagens föreskrifter, att i varje kommun skall finnas ett brandförsvar, som "tillfredsställer skäliga anspråk på trygghet mot skada av brand», nu blir till fullo förverkligat. För att tjäna kommunerna till ledning vid genomförandet av de åtgärder som i fråga om brandförsvaret aktualiseras av kommunindelningen har riksbrandinspektören utarbetat nedanstående anvisningar."
             Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
             Senast ändrad av PO; 2014-11-10, 14:22.

             Kommentera


             • #14
              15 -Municipalsamhällets återgång till moderkommunen i brandförsvarshänseende, 1951

              Brandinspektionens cirkulär angående municipalsamhällets återgång till moderkommunen i brandförsvarshänseende beskrivs av riksbrandinspektören så här:

              "Under senare år har, särskilt i vissa delar av landet, förmärkts en påtaglig tendens bland municipalsamhällena att i bl.a. brandförsvarshänseende återgå till moderkommunen för att därigenom undslippa den dubbla skatt, som föranletts av deltagandet i, förutom samhällets, även moderkommunens brandförsvarsorganisation.

              Inför den förestående storkommunindelningen har denna tendens ytterligare skärpts. Då det inom skilda delar av landet synes råda olika uppfattning om vad som i brandförsvarshänseende normalt bör krävas av ett förutvarande municipalsamhälle, har riksbrandinspektören ansett skäl föreligga att giva en sammanfattning av de ifrågavarande kraven."
              Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
              Senast ändrad av PO; 2014-11-10, 14:22.

              Kommentera


              • #15
               12 - Ersättning till privatpersoner vid medverkan i räddningstjänst, 1952

               Statens Brandinspektions cirkulär om ersättning för verksamhet vid brandsläckning handlar om när ersättning ska utgå till enskilda för medverkan vid räddningstjänst. Det handlar både om skador som uppstår i samband med brandsläckning och för medverkan vid brandsläckning. Cirkuläret förtydligar att det skiljer mellan skogsbrandsläckning och annan brandsläckning.
               Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
               Senast ändrad av PO; 2014-11-10, 14:23.

               Kommentera

               Working...
               X