I ett förslag från Regeringen föreslås förändringar i Plan- och Bygglagen, PBL.
I lagrådsremissen föreslås två ändringar i plan- och bygglagen. Den
...