Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Normer och provningsmetoder för brandsäkerhet i verksamheter.

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Normer och provningsmetoder för brandsäkerhet i verksamheter.

  I detta ämne samlas kunskap om normer och provningsmetoder för brandsäkerhet i verksamheter.

 • #2
  Brandsäkerhet i lagerbyggnader (Fire safety in warehouses)

  Sammanfattning:
  Lager betraktas i detta dokument innefatta kommersiella lagerbyggnader på tillverkningsanläggningar och företagsparker men omfattar inte detaljhandelslager som rutinmässigt besöks av allmänheten eller lager som är avsedda för förvaring av personliga tillhörigheter. Specialiserade lager typ kylrum och lokaler som används primärt för lagring av kemikalier och andra farliga material behandlas inte specifikt i detta dokument. För denna typ av lokaler bör ytterligare vägledning eftersträvas.

  Guideline No 35: 2017 F
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
  Senast ändrad av PO; 2017-05-30, 09:54.

  Kommentera


  • #3
   Brandsäkerhet i vårdhem för äldre (Fire safety in care homes for the elderly)

   Sammanfattning:

   Målet med boendelösnigarna för äldre, handikappade och andra grupper med särskilda behov är för att människor ska kunna att bo hemma eller i en hemlik miljö så länge som möjligt. Ju mer folk som är sjuka eller i dålig hälsa som använder öppenvården, desto större är brandriskerna de står inför. Flera källor till internationell statistik har på senare tid visat att att äldre människor löper större risk för brand än genomsnittsbefolkningen. Risken för död på grund av bramnd börjar öka vid 65års ålder och beroende på statistik har personer över 80 år har en 10 till 20 gånger större risk jämfört med yngre åldersgrupper. Åldern som sådan är inte ett problem men ålderdom minskar vanligtvis förmågan att agera. När det gäller brandsäkerhet är de viktigaste faktorerna minskning av förmågan att uppfatta, förstå och flytta. Anledningen till att människor flyttar till särskilt boende som ålderdomshem är deras behov av stöd och säkerhet.
   Försvagning av förmågan att agera har inte beaktats tillräckligt vid bedömningen av brandsäkerheten i lokaler avsedda för äldre, eller vid bedömningen av åtgärder som genomförs i sådana lokaler och planering av lämpliga brandskyddsåtgärder. Denna brist är den viktigaste orsaken till den minskade säkerheten för äldre i händelse av en brand. Denna guide syftar till att hjälpa till med planering, genomförande och underhåll av brandsäkerheten för personer med nedsatt förmåga att agera. Guiden riktar sig till ledningen, fastighetsägare, planerare, byggare, bygga kontrollpersonal och räddningsmyndigheterna. En relaterad brandrisk bedömning är ett dokument som beskriver de brandrisker som påverkar människor med nedsatt förmåga att agera i händelse av en brand, och hjälper undanröja eller minska sådana risker. Det sammanställs utöver den traditionella planering av brandsäkerheten. Planen skall upprättas så att i händelse av brand ska varje individ kunna lämna byggnaden på egen hand eller räddas på annat sätt.

   GUIDELINE No 6:2011 F
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

   Kommentera


   • #4
    Brandsäkerhet i historiska byggnader (Managing fire safety of historic buildings)

    Sammanfattning:
    Vi bryr oss om vårt kulturarv och vill skydda det. Om vi är medvetna om risken för brand och inte underskattar risken för att en brand ska starta i en historisk byggnad vi besöker, använder, ta hand om så har vi tagit det första steget på vägen mot att skydda byggnaden och dess innehåll från brand.
    Nationella riktlinjer föreskriver hur man skyddar liv, miljö och egendom från brand. Att skydda historiska byggnader är ofta mer komplicerat. Skyddsnivån bör vara hög utan att förstöra det historiska värdet. Byggnader av kulturarvet byggdes i andra tider, under olika regler och ofta utan krav på säkerhet. Vi använder dem ofta på olika sätt från då de användes i tiden av deras konstruktion. Moderna anläggningar och utrustning har installerats i många av dem, så att de kan användas för olika ändamål. Några användes som bostäder i sin tid, med ständig närvaro av personer. Nu använder vi dem istället som offentliga platser, museer eller gallerier, dvs. byggnader som besöks av grupper ibland. Attityden till byggnaden och kännedomen om byggnaden är annorlunda än vad det var i gångna tider.

    Guideline No 30:2013 F
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
    Senast ändrad av PO; 2017-05-30, 10:02.

    Kommentera


    • #5
     Brandsäkerhet i laboratorium (Fire safety in laboratories)

     Sammanfattning:
     Även om laboratorier skiljer sig mycket åt i sin konstruktion och tillämpning, är två generella typer av laboratorium påträffade:
     • Fysiska laboratorier används för provning av storlek, form, vikt, styrka, korrosionsbeständighet, brandrelaterade egenskaper och andra fysikaliska och mekaniska egenskaper av material.
     • kemiska, farmaceutiska och biologiska tekniska laboratorier där kvalitativa och kvantitativa analyser genomförs för att bestämma sammansättningen av ett material eller en produkt.

     I allmänhet är de risker som uppstått i laboratorier låga till måttliga på grund av de relativt små mängder av material som är inblandat. Dock kan vissa anläggningar ger upphov till allvarliga brandrisker från:
     • stora mängder brandfarliga eller reaktiva kemikalier
     • okontrollerade antändningskällor
     • bristfälliga rutiner eller utrustning för hantering av farliga ämnen

     Det finns ofta ett behov av kontrollerade betingelser för att uppnå noggranna mätningar och dessa kan bidra till att minska riskerna.

     Många av dessa anläggningar kommer att innehålla avancerad utrustning med hög substansvärdet och skador på dessa kan ha en betydande inverkan på den fortsatta fungerande verksamheten i den berörda organisationen eller till och med de i angränsande lokalerna. Dessa faktorer bör tas upp i samband med dispositionen av brandrisks bedömning som gjorts under planeringsstadiet av anläggningen. Så snart laboratoriet är i drift bör en materiell brandrisk bedömning göras i enlighet med nationell brandsäkerhets lagstiftning.

     För att upprätthålla kontinuitet i verksamheten är det viktigt att en lämplig brandsäkerhetsstrategi i alla laboratorier utvecklas och antas med personal som tar emot detaljerade instruktioner i de åtgärder som de bör vidta i en nödsituation.

     Incidenter bör därför inte bara mätas i de direkta materiella förluster av byggnaden och innehåll utan också i förlust av affärs resultat och produktiv tid. Ersättnings värdet av byggnaden och dess innehåll måste beaktas när man överväger åtgärder som är nödvändiga för att hantera brand riskbedömning och inte bara den tid som krävs för att bygga eller hitta nya lokaler, men den tid som behövs för att duplicera forskning eller produktion som har utförts för att ersätta förlorade prover och viktiga uppgifter som kommer att behövas innan ett nytt arbete kan ske.

     En betydande brandförlust kan allvarligt underminera internationellt samarbete i projekt och påverka marknadsföring och därmed inkomster från nya produkter. En förlust kan också påverka kundernas eller potentiella framtida forskningspartners uppfattning om organisationen. Sannolikheten för att en olycka inträffar måste minimeras och om en brand inträffar. Ju snabbare olyckan är under kontroll, desto mer sannolikt är det att störningar i verksamheten kommer att minimeras och en normal drift återupptas.

     De allmänna brandsäkerhetsföreskrifter bör bli föremål för brand riskbedömning i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis. Där kemikalier finns kan en bedömning även behöva göras i enlighet med gällande nationell lagstiftning om kontroll och hantering av farliga ämnen.

     Dessa bedömningar bör vara föremål för regelbunden översyn och bör alltid ses över planeringen av ett nytt forskningsprojekt

     Annan nationell lagstiftning kan också vara relevant för det arbete som utförs i laboratorier och lämpliga åtgärder bör vidtas och registreras.

     Guideline No 28:2012 F
     Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

     Kommentera


     • #6
      Brandsäkerhet av temporära byggnader på byggarbetsplatser (Fire protection of temporary buildings on construction sites)

      Sammanfattning:
      På byggarbetsplatser är det tillgängliga utrymmet för tillfälliga byggnader på byggarbetsplatsen ofta strikt begränsad. Detta innebär att tillfälliga byggnader är placerade i närheten av byggnaden under uppförande och ibland ovanpå varandra. Risken för skador på både byggnadsarbetare och omgivande invånare och den snabba spridningen av brand är uppenbart om inte vissa förebyggande åtgärder vidtas. Dessa rekommendationer är avsedda att ge exempel på godtagbara lösningar som uppfyller tillräckliga krav brandskydds.

      Denna rekommendation behandlar endast möjliga arrangemang av tillfälliga byggnader på byggarbetsplatser på upp till två våningar och en byggnadsyta på upp till 200m2. Storleken på tillfälliga byggnader varierar. Denna rekommendation är baserad på en storlek på cirka 2,9m x 9,0m. Denna storlek motsvarar en byggnadsyta på 8 enheter.

      Tillfälliga byggnader på byggarbetsplatsen i denna rekommendation är att betrakta som kontorsbyggnader.

      Rekommendationen omfattar inte:

      • Boende enheter, andra boende, skolor, förskolor

      • Etablering av två våningar med en byggnadsarea större än 200m2

      • Tillfälliga byggnader som är större än två våningar

      • Mobila husvagnar (mobila vagnar) för personal och kontor

      När något av ovanstående skall fastställas är det lämpligt att anställa en brandskyddskonsult eller annan expert att utforma brandskydd.

      Guideline No 26:2010 F
      Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

      Kommentera


      • #7
       Brandsäkerhet i gästhamnar och marinor (Fire safety in guest harbours and marinas)

       Sammanfattning:

       Bränder och explosioner i fritidsbåtar är befarade incidenter. Speciellt ombord på en båt med smal montering upptill, begränsad plats och evakueringsmöjligheter vid brand kan orsaka tragiska följder. Delar av risken i sådana lokaler består främst av mycket brännbara material, lagring och användning av brandfarlig gas för matlagning och uppvärmning och lagring av bränsle för maskiner. Hittills har europeiska samhällen varit skonade mot förödande bränder i gästhamnar och marinor, men risken för att en stor brand kan uppstå finns. Risken för skador och dödsfall finns också. Bränder i fritidsbåtar förekommer regelbundet, men om det skulle inträffa nattetid i en smal gästhamn kan personskador och tunga materiella skador vara resultatet.

       CFPA E Guideline No:15 2012
       Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
       Senast ändrad av PO; 2017-05-30, 10:54.

       Kommentera


       • #8
        Brandskydd på kontor (Fire Protection in Offices)

        Sammanfattning:

        Många bränder uppstår i kontor varje år och det finns också många tillbud. Bra brandsäkerhet har många fördelar. Ett aktivt arbete med brandsäkerhetsfrågor gör detta uppenbart för alla som arbetar på kontoret, och gör det synligt för utomstående som försäkringsbolag, certifieringsföretag och räddningstjänsten.

        Lämplig brandsäkerhetshantering innebär också att risken för uppkomst av brand reduceras och arbetet kommer därför inte störas eftersom lokalen har gjorts obrukbara eller att information inte är tillgänglig. Kostnaderna minskas eftersom det inte finns några störningar. Det blir också en positiv effekt på försäkringspremien.

        Konsekvenserna för ett företag som har skadats av brand kan bli katastrofala. Kunderna kan tro att företaget inte längre kunna leverera sina tjänster och kan därför vända sig till andra. Allvarliga störningar är aldrig bra för ett gott rykte.

        Ett aktivt arbete med brandsäkerhetsfrågor innebär att det finns en systematisk planering, genomförande och uppföljning av brandskydd. Det innebär att företaget har sina egna mål, utbildningsplaner, regler och rutiner för arbetet.

        Denna rekommendation omfattar inte alla möjliga brandsäkerhet risk och åtgärd.

        Enskilda länder kan ha högre krav på brandsäkerhet än rekommenderas i denna riktlinje. I sådana fall gäller nationella regler.

        CFPA E Guideline No 16 2016 F
        Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

        Kommentera


        • #9
         Brandskydd i kemiska fabriker (Fire protection on chemical manufacturing sites)

         Sammanfattning:
         Explosioner och bränder i produktionsbyggnader av specialkemikalier tillverkare har under de senaste åren bidragit till avsevärd skada egendom och efterföljande avbrotts. När en brand eller explosion sker i områden med stora mängder av mycket brandfarliga vätskor kan de normalt rörbyggande och förmildrande åtgärderna inte vara tillräckliga för att undvika omfattande konsekvenser, både for företaget och för miljön. Det har visat sig att undvikande av antändningskällor inte är tillräckligt.

         CFPA E Guideline No 18 2013 F
         Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

         Kommentera


         • #10
          Brandsäkerhet på campingplatser (Fire Safety in Camping Sites)

          Sammanfattning:
          Bränder och explosioner i husvagnar befarade incidenter. Hittills har de europeiska samhällena har inte upplevt förödande bränder i campingplatser som sådana, men det finns risk för att en stor brand kan uppstå. Risken finns risk för dödsfall och skador. Det fanns dock en stor brand med många dödsfall i campingplats i Los Alfaques i Spanien 1978 med 210 dödsfall. Detta berodde på en lastbil som transporterar en flytande propan tank, som spruckit på grund av överfyllning och exploderade bredvid campingen. Detta måste betraktas som en transportincident med mycket lättantändligt ämne. Bränder i campingtält och husvagnar förekommer regelbundet, men om de skulle inträffa nattetid i en överfulla camping plats, kan dödsfall och skador och tunga materiella skador vara resultatet. Denna guide grundar sig på en översyn av de befintliga olika europeiska regler för campingplatser. Dennaguide gäller inte områden som används för permanent placering av husbilar.

          CFPA E Guideline No 20 2012 F
          Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

          Kommentera


          • #11
           Brandsäkerhet i restauranger (Fire safety in restaurants)

           Sammanfattning:


           En restaurang består av tre huvuddelar enligt nedan:
           • Måltidsarean
           • Köket/ servering/skafferi/ kylskåp och andra typer av kallförvaring
           • Garderobsutrymmen

           Vid bedömning av brandsäkerhet i restauranger bör dessa tre beaktas var och en för sig, samt tillsammans. Trots att dessa rekommendationer riktar sig främst mot restauranger, går rekommendationerna även att applicera på andra verksamheter där matlagningsprocesser bidrar till ökad brandfara.

           Guideline No 9:2012 F
           Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

           Kommentera


           • #12
            Brandskydd i ladugårdar (Fire Safety in farm buildnings)

            Sammanfattning:

            Sammanfattning: På grund av rationalisering inom jordbruket med produktionsbyggnader och installationer av ökande storlek har det skett en ökning av brandrisker och idag är det ofta tillgångar av högt värde som står på spel.Bränder i produktionsbyggnader inom jordbruket är omfattande. Mekaniseringen som kraftigt har ökat under ett antal årtionden, ofta utan några garantier, i kombination med omfattande elektriska och elektroniska installationer, har haft en negativ inverkan på brandförluster och brandrisker.Tillgångar av högt värde försvinner i samband med bränder i stor omfattning och en ytterligare allvarlig konsekvens är att alltför många djur dör i bränder.I vissa europeiska länder exempelvis i de nordiska länderna där klimatet och brandskyddsregler ställer höga krav på byggnader och installationer, utgör brandförluster inom jordbruket ca 10% av den totala brandförlusten i samhället och de kostnader som är förknippade med brandförlust .På grund av den moderna lagstiftning som finns i många länder vilar ansvaret för brandskydd så gott som på den enskilde bonden. Det är därför viktigt att jordbrukarna ska bli mer medvetna om vikten av brandskydd.Strävan bör därför vara ett gott samarbete mellan jordbruksorganisationer, räddningstjänst och försäkringsbolag, liksom andra som är lokalanställda inom brandskydd.Forskning, erfarenhet och inte minst fullskaliga tester har visat att bränder inom jordbruk kan begränsas avsevärt, ofta med relativt enkla åtgärder och medel. Bra brandskydd behöver inte bli dyrt om det är planerat på ett tidigt stadium.Denna riktlinje som har upprättats i syfte att spara boskap och tillgångar inom jordbruket belyser ett antal viktiga åtgärdsområden och lämpliga åtgärder som är av allmän giltighet och bör eftersträvas. Denna riktlinje omfattar inte självantändning.Enskilda länder kan ha strängare krav på brandsäkerhet än vad som rekommenderas i denna riktlinje.

            CFPA-E Guideline No 17:2015 F
            Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

            Kommentera

            Annonser

            Kollapsa

            Working...
            X